Tổng quan báo cáo tài chính nơi tiềm ẩn vàng ròng !

Tổng quan báo cáo tài chính nơi tiềm ẩn vàng ròng !
Ngày đăng: 19/08/2021 10:56 AM

Các báo cáo tài chính được chia thành ba loại riêng biệt:
Thứ nhất là Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:

Báo cáo này cho chúng ta biết công ty đã kiếm được bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian. Thông thường kế toán công ty công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với các cổ đông theo mỗi quý và theo cả năm tài chính. Bằng cách sử dụng báo cáo này, bạn có thể xác định một số chỉ tiêu như lợi nhuận biên của công ty, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu và quan trọng nhất là sự nhất quán và xu hướng lợi nhuận của công ty. Tất cả những yếu tố này đều cần thiết cho việc xác định liệu công ty có đang được hưởng lợi từ một lợi thế cạnh tranh bền vững hay không.

Báo cáo thứ hai là Bảng cân đối kế toán:

Báo cáo này cho chúng ta biết công ty có bao nhiêu tiền trong ngân hàng và đang nợ bao nhiêu. Ta lấy số tiền đang có trừ đi số nợ thì sẽ có giá trị tài sản ròng (net worth) của công ty. Một công ty có thể tạo được một bảng cân đối kế toán cho bất kỳ ngày nào trong năm, thể hiện những gì công ty đang sở hữu, những gì đang nợ và giá trị tài sản ròng cho ngày cụ thể đó. Thông thường, các công ty công bô' bảng cân đối kế toán với cổ đông vào cuối mỗi quý và vào cuối năm tài chính, bạn học cách sử dụng một số mục trên bảng cân đối kế toán - chẳng hạn như lượng tiền mặt mà công ty có hoặc khoản nợ dài hạn của công ty - như các chỉ sô' để nhận diện một lợi thế cạnh tranh bền vững.
Thứ ba, chúng ta có Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Báo cáo này theo dõi lưu lượng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một công cụ tốt để xem công ty đã chi bao nhiêu tiền để cải tiến quy trình, cũng như theo dõi sự mua bán trái phiếu và cổ phiếu. Công ty thường công bố báo cáo lưu chuyển tiền tệ cùng với các báo cáo tài chính khác. Trong các bài viết sắp tới, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết báo cáo kết quả hoạt động kỉnh doanh, bảng cân đếi kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các chỉ số mà bạn sử dụng để quyết định xem các công ty đang được xem xét có một lợi thế cạnh tranh bền vững và sẽ làm cho bạn giàu có trong dài hạn hay không.

 

Bài viết khác:
Zalo
Hotline