ROE là gì ?

ROE là gì ?
Ngày đăng: 18/08/2021 04:09 PM

ROE = 100% x ( Lợi nhuận ròng sau thuế kỳ này / Tổng vốn chủ đầu kỳ ) .

ví dụ: 

Doanh nghiệp X dựa vào bảng cân đối kế toán cuối .kỳ này:

Lợi nhuận ròng sau thuế kỳ này là: 10.000.000đ

Tổng giá trị vốn chủ sở hữu đầu kỳ là: 100.000.000đ

ROE = 10.000.000/100.000.000 = 0,1 hay 10%

Điều này có nghĩa là 0,1 đồng lợi nhuận ròng đạt được từ 1 đồng vốn kinh doanh bỏ ra. Doanh nghiệp thường dùng chỉ số này để so sánh mức sinh lời từng quý của một doanh nghiệp hoặc của các doanh nghiệp khác nhau.

Ý nghĩa

Về mặt lý thuyết, ROE càng cao thì sử dụng vốn càng có hiệu quả. Các loại cổ phiếu có ROE cao thường được các nhà đầu tư ưa chuộng.

Bài viết khác:
Zalo
Hotline